DARMOWA WYSYŁKA + DARMOWY ZWROT

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

 

 § 1

Postanowienia ogólne

 

 1.      Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę znajdującego się pod adresem URL http://www.westwoodshop.com, zwanego dalej "Sklepem internetowym".

 2.      Adres Sklepu Internetowego i dane kontaktowe Sprzedawcy:

 • adres internetowy – www.westwoodshop.com;

 • e-mail – sales@westwoodshop.com;

 • telefon - +48 799 11 11 54;

 • adres korespondencyjny – 4MOSA Sp. z o. o., ul. Racjonalizacji 5/106; 02-673 Warszawa.

 1.      Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu Internetowego powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

 2.      Informacje podane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów zgodnie z warunkami Regulaminu.

 3.      Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

 4.      Dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.

 

§ 2

Słowniczek

 

 1.      Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

a)     Sprzedawcy – rozumie się przez to podmiot zarządzający Sklepem Internetowym i prowadzącym sprzedaż na odległość przez Serwis prowadzący działalność gospodarczą pod Firmą 4MOSA Sp. z o.o. przy ul. Racjonalizacji 5/106, 02-673 Warszawa NIP: 5213694561, REGON: 361244432;

b)     Serwisie – oznacza niniejszą stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.westwoodshop.com

c)     Kliencie - każdy podmiot, który korzysta ze Sklepu Internetowego. Klientem jest osoba fizyczna, która w chwili korzystania ze Sklepu Internetowego ma ukończone 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba fizyczna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, posiadająca ukończone 13 lat, może być Klientem, za pisemną zgodą wyrażoną przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

d)     Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie internetowym;

e)     Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

f)      Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;

g)     Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą;

h)     Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta;

i)      Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone w Sklepie internetowym u Sprzedawcy przez Klienta po przeprowadzeniu lub bez przeprowadzania Rejestracji zgodnie z niniejszym Regulaminem;

j)      Rejestracji – proces umożliwiający zebranie danych o Kliencie w celu złożenia Zamówienia oraz nadanie mu hasła;

k)     Haśle - ciąg znaków wybranych przez Klienta, pozwalający na jego autoryzację, wprowadzany przez Użytkownika w celu zalogowania się do Portalu;

l)      Loginie - indywidualne oznaczenie Klienta, którym będzie on posługiwał się celem zalogowania się do Sklepu Internetowego. Loginem jest adres e-mail podawany przez Użytkownika podczas rejestracji;

m)   Logowaniu – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika jego Loginu i Hasła celem złożenia Zamówienia w Sklepie;

n)     Urządzeniu końcowym - wszelkie podłączone do Internetu urządzenia umożliwiające korzystanie z Portalu, w szczególności komputer, laptop, telefon komórkowy;

o)     Ustawi o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

p)     Ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz.631 z późn. zm.),

 

§3

Zakres działalności Sklepu Internetowego

 

 1.      Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet:

a)     okularów marki Westwood Eyewear;

b)     oprawek korekcyjnych marki Westwood Eyewear ;

c)     oprawek korekcyjnych marki Westwood Eyewear wraz ze wstawionymi soczewkami korekcyjnymi wykonanymi na indywidualne zlecenie klienta;

d)     okularów przeciwsłonecznych marki Westwood Eyewear;

e)     soczewek korekcyjnych marki Hoya;

f)      akcesoriów do okularów.

 1.      Sprzedaż określona w § 3 ust 1 lit.  „c” oraz „e” odbywa się na indywidualne zlecenie Klienta, co do mocy oraz innych parametrów soczewek, które mają zostać zainstalowane w wybranych oprawkach okularowych marki Westwood Eyewear. Klient wskazuje moc oraz inne parametry soczewki (sferę, cylinder, oś, inne) oraz rozstaw źrenic w formularzu zamówienia poprzez:

a)     dosłanie zeskanowanej recepty do wcześniej złożonego Zamówienia (Uwaga: w niniejszym przypadku do czasu dosłania zeskanowanej recepty realizacja złożonego Zamówienia zostaje  zawieszona!).  

- Sprzedawca nie odpowiada za dane błędnie wypełnione przez Klienta.

 1.      Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sklepem Internetowym.

 2.      Towary w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.

 3.      Zdjęcia oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli.

§4

Szczegółowe warunki składania zamówienia

 

 1.      Składanie Zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku – „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” od/obok opisu danego produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:

a)     Imię i nazwisko lub nazwa firmy;

b)     Adres e-mail;

c)     Numer telefonu;

d)     Dane adresowe do wysyłki.

 1.      Szczegółowe zasady przekazywania i przechowywania danych osobowych określają odpowiednie przepisy Regulaminu dot. Polityki prywatności.

 2.      W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane tj.: NIP, wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

 3.      Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:

a)     zarejestrowani;

b)     niezarejestrowani.

 1.      Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła) oraz aktywacji linka rejestracyjnego wysłanego na adres e-mail klienta.

 2.      Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

 3.      Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego składa zamówienie i wyraża wolę związania umową po zalogowaniu się do Serwisu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 4.      Klient nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego składa zamówienie i wyraża wolę związania umową poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

 5.      Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

a)     potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

b)     Sklep internetowy może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

c)     W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

 1.   Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie kopii zapasowej - i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu internetowego. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej dowodu zakupu (faktura VAT), wygenerowanego z elektronicznego systemu Sklepu internetowego lub poprzez przekazanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej specyfikacji nabywanych Towarów.

 2.   Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

 

§5

Płatność za Towar

 

 1.      Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki Towaru zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

 2.      Klient i Sklep związani są ceną Towaru obowiązującą w chwili złożenia przez niego zamówienia.

 3.      Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru są prowadzone za pomocą:

a)     karty płatniczej - za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji, gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość;

b)     szybkiego przelewu;

c)     systemu Paypal;

d)     platformy transferuj.pl.

 1.      Wraz z Towarem wysyłany jest rachunek elektroniczny potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

a)   imię i nazwisko/firmę;

b)   adres zamieszkania/siedziby;

c)   numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne);

d)   numer zamówienia;

e)   adres korespondencyjny.

 

 

§6

Sposób i termin dostawy

 

 1.      Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji i zaksięgowania kwoty należnej za Towar.

 2.      Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej:

a) DPD;

b) Paczkomatów Inpost.

- zwanych dalej z osobna: „Firmą kurierską".

 1.      Klient ma prawo do wyboru rodzaju dostawy podczas składania zamówienia.

 2.      Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

 3.      Koszty wysyłki zostały określone w zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.

 4.      W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar, co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.

 5.      O wysyłaniu Towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. W przypadku stosowania przez Firmę kurierską usługi lokalizowania przesyłki Klient zostanie poinformowany, o tym fakcie pocztą elektroniczną wraz z potwierdzeniem Zamówienia.

 6.      Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącego konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

 7.      W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności – jako uprawniony – zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

 8.   Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

 

 

§7

 Reklamacje

 

 1.      Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową.

 2.      Reklamacje dotyczące zamówionych Towarów mogą być składane drogą mailową na adres sales@westwoodshop.com lub listem poleconym na adres 4MOSA Sp. z o.o. ul. Racjonalizacji 5/106, 02-673 Warszawa. Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem URL www.westwoodshop.com/regulamin zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

 3.      Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, żądania Klienta tj: obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy, dane kontaktowe.

 4.      Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 5.      W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą.

 

 

§8

Odstąpienie od umowy

 

 1.      Poza przypadkami opisanymi w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni od wydania rzeczy, Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny.

 2.      Sprzedawca informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 lit. a-c ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku:

a)   zakupu oprawek korekcyjnych marki Westwood wraz z zainstalowanym soczewkami korekcyjnymi wykonanymi na indywidualne zlecenie Klienta;

b)   wykonania soczewek korekcyjnych na indywidualne zlecenie Klienta.

c)   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w osobą odniesieniu do umów:

a)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1.      Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL www.westwoodshop.com/regulamin oraz zostanie doręczony Klientowi przez Sklep w wersji elektronicznej wraz z potwierdzeniem Zamówienia. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

 2.      W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.

 3.      W przypadku odstąpienia od umowy poza przypadkami opisanymi w § 9 ust. 1 i ust. 2 Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.

 4.      Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami. 

 5.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

 6.      W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: 4MOSA Sp. z o.o. ul. Racjonalizacji 5/106, 02-673 Warszawa. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

 7.      Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

§9

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Portalu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

 2. W celu korzystania z Portalu w wersji desktopowej wymagane jest:

1)     posiadanie przez Użytkownika komputera mającego dostęp do sieci Internet z minimalną prędkością łącza wynoszącą 1 Mbps;

2)     korzystanie przez Użytkownika z jednej z następujących przeglądarek internetowych Chrome, Firefox, Internet Explorer.

 1. Prawidłowe działanie Portalu gwarantuje korzystanie z przeglądarek internetowych wskazanych w ustępie poprzednim. Administrator i Portal internetowy nie gwarantują prawidłowego funkcjonowania Portalu przy wykorzystaniu innych przeglądarek internetowych niż wskazane z zdaniu poprzednim.

 2. Do korzystania z Portalu wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Wyłączenie plików „cookies” uniemożliwia Użytkownikami pełny dostęp do zasobów Portalu.

 3. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie.

 

§10

Polityka prywatności

 1.      Klient poprzez: zarejestrowanie się lub wypełnienie formularza zakupu oraz zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

 2.       Administratorem Danych osobowych jest Sprzedawca.

 3.       Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

a)   zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,

b)   wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,

c)   zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,

d)   przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

 1.      Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

 2.      W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

 3.      Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

 4.      Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

 5.      Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

 6.      W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta, co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić, jakość usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby, w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.

 7.   Serwis wykorzystuje pliki Cookies w celu:

a)     zapamiętania zalogowania;

b)     zapamiętania preferencji wyświetlania Serwisu;

c)     tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Serwisu.

 1.   Serwis informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 2.   Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom.

 3.   Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

 4.   Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a)   utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b)   utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c)   treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§11

Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1.      Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 3.      Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 4.      Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.

 5.      Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie prawnoautorskiej.

 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu

 

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy składanego w zwykłej formie pisemnej

 

 

 

 

……………………….              …………..

       (miejscowość)               (data)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

 

4MOSA Sp. z o.o.

ul. Racjonalizacji 5/106

02-673 Warszawa

 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

 

Ja/My niżej podpisany/podpisani niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy zakupu zawartej dnia …………………….w domenie www.westwoodshop.com

 

 

 

 

 

 

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Wzór formularza odstąpienia od umowy składanego w wersji elektronicznej

 

 

……………………….              …………..

       (miejscowość)               (data)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

 

4MOSA Sp. z o.o.

ul. Racjonalizacji 5/106

02-673 Warszawa

 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

 

Ja/My niżej podpisany/podpisani niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy zakupu zawartej dnia …………………….w domenie www.westwoodshop.com